Associació de Veïns de Bellvitge

Novembre 25, 2009

20 respostes sobre Bellvitge

Filed under: >> CAL JAUME DE LA VIDALA,Atmosfera,Biopol,ESPORT,Horts urbans,MEDI AMBIENT,Obres d'Adif,Patrimoni arquitectònic,PROTECCIÓ CIVIL,Residus,Risc Químic,Riu Llobregat,Transport,Transport sostenible,URBANISME — AVVBellvitge @ 12:01 am
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Des de l’entorn de l’AV de Bellvitge es van enviar 20 consultes sobre diferents aspectes del barri al programa de TVL’H “L’Alcaldessa Respon” del dia 30.09.2009, aquella nit únicament es va respondre una d’elles al programa, però una vegada finalitzat es va rebre un correu electrònic de l’Antoni Rivera León, coordinador del gabinet de l’alcaldia dient que en uns dies es respondrien totes les preguntes enviades.  Ahir, juntament amb una disculpa pel retard, es van rebre aquestes respostes, que compartim amb tots vosaltres:

Localització de les preguntes. 10,11,14 i 16 o es troben pendents de localització o són preguntes generals

1. M’agradaria saber quan tindrem un accés al Prat de Llobregat sense risc pels vianants i bicicletes. El Bicing arribarà a l’Hospitalet el març que ve, podrem anar al Prat per l’autovia de Castelldefels o serà necessari anar fins a la passarel·la de Cornellà? Es trist que ens diguem “de Llobregat” i després de tants anys demanant aquest accés encara estiguem igual o pitjor.

Des de l’àrea de Mobilitat de l’Ajuntament ens informen que és un tema que està en vies de solució mitjançant les actuacions que realitza el Consell Comarcal a la llera del riu, en el pròxim soterrament de les vies del tren i en la segona fase de la reforma de la Granvia.

2. M’agradaria saber quan es realitzarà el parc de 12 Ha (amb un llac de 800 m2) previst al costat de l’Hospital Oncològic anunciat al 1996 (Veure publicació L’Hospitalet del 25.03.1996).

Des de l’Agència de Desenvolupament Urbà (ADU) ens informen que l’esmentat parc està inclòs a la Unitat d’Actuació 3 del “Pla Especial del sector delimitat per la Granvia i accessos al Cinturó del Litoral”, aprovat per la Comissió d?urbanisme el 17-6-1992.

3. M’agradaria saber com ha acabat el tema de l’abocador incontrolat de residus que havia al costat del tanatori i si ha afectat el terra o el aqüífer?

Segons ens informen la tipologia de material que s’està retirant del solar ubicat davant el tanatori, és residu inert (terres, runes), residu no especial (pneumàtics i plàstics) i pots buits amb restes de líquids que s’estan caracteritzant però que no sembla que hagin afectat els sòls. Tot i això, s’està a l’espera de la neteja total per confirmar aquest aspecte.

4. M’agradaria saber que es pretén fer als terrenys entre el hospital Oncològic, la Ronda Litoral i la Gran Via (Cal Jaume de la Vidala).

Des de l’Agència de Desenvolupament Urbà (ADU) ens informen que aquest àmbit està inclòs en el “Pla Especial del sector delimitat per la Granvia i accessos al Cinturó del litoral” abans esmentat, que va definir tres unitats d’actuació per al seu desenvolupament, posteriorment modificades en el projecte de Modificació de les Unitats d’Actuació, aprovat pel Ple municipal el 4-11-1994.

En quant a la Unitat d’Actuació núm. 3 ja s’ha contestat a l’anterior apartat.

En quant a la Unitat d’Actuació núm. 1 i núm. 2, a continuació es relacionen el seu estat d’execució i les previsions actuals:  Unitat d’actuació núm. 1 (Tanatori i les zones verdes del camí de Pau Redó): S’ha executat en la seva totalitat d’acord amb el Pla especial esmentat, amb totes les seves despeses, expropiació dels terrenys, urbanització i construcció del Tanatori a càrrec de Funerària de l’Hospitalet, SA,

De la mateixa manera que la unitat d’actuació núm. 3 aquesta zona està inclosa en els “Estudis previs per a la reordenació de l’àmbit de la Granvia-Llobregat. Reforma del segon tram de l’Av. de la Granvia de L’Hospitalet i transformació dels territoris adjacents de la Marina”, redactats per el Consorci per a la reforma de la Granvia de L’Hospitalet, que foren aprovats per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 4 de desembre de 2007.

Unitat d’actuació núm. 2 (Hospital Duran i Reynals): S’ha executat l’ampliació del Tennis Granvia, amb la cessió gratuïta dels terrenys per a les pistes esportives del costat nord. La nova vialitat prevista està expropiada per l’ACA amb motiu del col·lector que passa pel seu subsòl. No s’ha fet l’ampliació prevista de l’Hospital Duran i Reynals. El sistema previst fou el de compensació i correspon a l’Hospital la seva iniciativa.

En aquest sentit, les actuacions previstes en un futur segueixen essent l’ampliació de l’equipament amb nous requeriments actualitzats que són objecte d’estudi (BIOPOL’H) . Així, la Junta de Govern Local, en data 14 d’abril de 2009, i el Ple Municipal en data 28 de juliol de 2009 varen aprovar inicialment i provisionalment el “Pla Especial del Parc Científic i Tecnològic Biomèdic de Salut- BIOPOL’H. Ampliació de l’equipament sanitari-assistencial de l’Hospital Duran i Reynals (districte econòmic Granvia-L’Hospitalet) Avinguda de la Granvia, núms 199-203”, que resta pendent d’aprovació definitiva.

5. M’agradaria conèixer quins terrenys estan afectats pel Biopol.

Des de l’Agència de Desenvolupament Urbà (ADU), ens informen que són part dels terrenys de la Unitat d’Actuació núm. 2 de l’apartat anterior, inclosos a l’àmbit del “Pla Especial del Parc Científic i Tecnològic Biomèdic de Salut- BIOPOL’H. Ampliació de l’equipament sanitari-assistencial de l’Hospitalet Duran i Reynals (districte econòmic Granvia-L’Hospitalet) Avinguda de la Granvia, núms 199-203”.

6. M’agradaria saber com ha quedat el tema de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de l’any 2004 que diu que les instal•lacions municipals de la deixalleria, i el parc de sanejament són d’ús industrial i no d’equipament tal com diu la seva qualificació urbanística i per tant haurien de tindre una altra ubicació.

Des de l’Agència de Desenvolupament Urbà (ADU), ens comuniquen que: Existeix una sentència del TSJC de 13 d’abril de 2004 que anul·la part del “Pla Especial de concreció d’usos dels tipus d’equipament i ordenació al c. Arquímides” que ordena els terrenys de la deixalleria i parc de sanejament. L’article 103 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, atribueix la potestat d’executar les sentències correspon als Jutjats i Tribunals de l’ordre jurisdiccional contenciòs-administratiu i d’altra banda l’article 104 de la mateix Llei determina que l’òrgan que hagués realitzat l’activitat objecte de recurs ha de procedir al compliment de la sentència. L’objecte del recurs era l’acord de la comissió d’Urbanisme de Barcelona de 17 de desembre de 1997 que va aprovar definitivament l’esmentat Pla Especial i per tant correspon a aquest òrgan administratiu de la Generalitat de Catalunya procedir a acordar allò que exigeixi el compliment de les declaracions contingudes en la sentència”.

7. M’agradaria saber si es canviarà d’ubicació el actual dipòsit municipal de vehicles que es troba al costat del riu Llobregat. L’últim any s’han incendiat varies vegades i es troba molt a prop de conductes de gas i petroli.

Segons el que ens informa l’àrea de Governació de l’Ajuntament, està en fase de construcció una nova dependència, en quant les obres estiguin finalitzades, el dipòsit municipal de vehicles actual quedarà sense activitat.

8. M’agradaria saber quan es restaurarà la masia La Torre Gran, actualment es troba en molt mal estat, encara que forma part del patrimoni arquitectònic de la ciutat.

L’Ajuntament de l’Hospitalet ha engegat en els darrers anys diverses iniciatives incloses en un projecte global de recuperació del patrimoni històric immoble de la ciutat.  El conjunt d’actuacions realitzades, en execució, o en fase de projecte, tenen com a objectiu rehabilitar edificis històrics emblemàtics dins l’actual trama urbana de la ciutat i adaptar-los per a l’ús de la ciutadania, en el marc del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA), tots ells de propietat municipal.

En el cas de la Torre Gran, ubicada a la carretera de la Vora del riu sense número, es tracta d’una edificació de propietat privada, inclosa al PEPPA vigent (fitxa 99), i que té la qualificació de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) amb el número de catàleg 1721 de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya.  El nivell de protecció específic establert al PEPPA és el C, que protegeix els edificis el valor dels quals resideix principalment en la seva estructuració tipològica, exteriorment reflectida en la façana i interiorment en la disposició de la seva estructura general així com en determinats espais, com vestíbuls i caixes d’escala. Aquestes parts o elements estaran específicament protegits, essent susceptible la resta de l’edifici d’actuacions de rehabilitació que mantinguin o revaloritzin aquelles. Qualsevol projecte d’obres que afecti l’edificació haurà de complir la normativa vigent i específicament els criteris d’intervenció establerts a la fitxa del PEPPA.

9. M’agradaria saber quins plans hi ha per la zona de la Torre Gran (des del riu fins a la ronda litoral).

Des de l’Agència de Desenvolupament Urbà (ADU) ens informen que actualment s’està executant el Projecte de Bassa de Laminació per part de l’Agència Catalana d’Aigua. De la mateixa manera que els terrenys anteriors aquesta zona també està inclosa a l’àmbit dels “Estudis previs per a la reordenació de l’àmbit de la Granvia-Llobregat. Reforma del segon tram de l’Av. de la Granvia de l’Hospitalet i transformació dels territoris adjacents de la Marina”.

10. M’agradaria saber si es realitzaran horts urbans a l’Hospitalet. Tots els municipis que ens envolten ja disposen. Actualment existeixen diversos nuclis d’horts urbans al•legals que creiem que seran destruïts per diverses

Segons ens informen des de Medi Ambient, hi ha previsió de posar horts urbans per a la gent gran.

11. El districte VI és un dels més contaminats de l’Hospitalet de Llobregat. M’agradaria saber si és possible instal•lar una estació fixa de mesura de contaminants per tal de preveure l’afecció d’aquests sobre els veïns.

Segons informació facilitada per l’àrea municipal de Medi Ambient, a la ciutat de L’Hospitalet, existeix una estació de mesurament de contaminació (Parc dels Ocellets).

12. El Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya obliga, des del febrer de 2007, a l’Hospitalet de Llobregat a elaborar un Pla d’acció municipal, ja que al nostre municipi existeixen elements vulnerables molt significatius a prop d’empreses classificades com d’alt risc per accidents químics. Quan es farà aquest pla d’acció?

Ens comuniquen des de l’àrea municipal de Governació, que el PlaseQCat (Pla d’emergència Químic de Catalunya) està en fase de revisió, pendent d’homologació per part de la comissió de Protecció Civil de Catalunya.

13. La mateixa pregunta anterior pel TRANSCAT (Pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya).

Des de l’àrea municipal de Governació, ens informen que el TRANSCAT (Pa Especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carreteres i ferrocarril a Catalunya) actualment, està elaborant el projecte i es troba en fase de recerca de dades.

14. M’agradaria saber quines accions tenen pensades des de l’Ajuntament en relació al programa de RTVE “Comando Actualitat”, del dia 23.10.2009.

Sàpiga que s’ha enviat una carta de la senyora Alcaldessa adreçada a la direcció de TVE en la que manifesta el rebuig a la imatge esbiaixada que es va donar al barri de Bellvitge i de la ciutat de L’Hospitalet.  Al mateix temps, li agraïm el seu correu del dia 1 d’octubre en el que ens envia la resposta de RTVE sobre el programa i que anava adreçada a un veí.

15. Quan està prevista la construcció de la nova llar d’infants a Bellvitge.

Segons l’Àrea d’Urbanisme, el compromís és que durant aquest mandat es redactarà el projecte.

16. Quan esta prevista la construcció del nou casal d’avis a Bellvitge.

Des de l’Àrea corresponent s’està treballant en la preparació del projecte.

17. Quan està prevista la realització del circuit de footing a Bellvitge.

Se’ns informa que el projecte està redactat.

18. Quan està prevista la remodelació de la plaça Amalvigia.

Se’ns informa que el projecte està redactat.

19. Per què no és possible el soterrament de les vies de la línea de Vilanova mitjançant tuneladora en tot el recorregut pel barri de Bellvitge.

Segons dades facilitades per l’Agència de Desenvolupament Urbà (ADU), l’Ajuntament va sol·licitar al Ministeri de Foment que està redactant el projecte constructiu del nou túnel línia Vilanova, que l’obra s’executés mitjançant una tuneladora, aquesta petició ha estat estudiada i estimada parcialment pel Ministeri i per tant portarà a terme el tram situat aproximadament entre l’estació actual de Bellvitge i fins a la Torrassa amb tuneladora. Pel que fa al tram al que vostè es refereix el Ministeri de Foment va desestimar executar l’obra amb tuneladora per motius de seguretat ja que els estudis geològics dels terrenys desaconsellen utilitzar aquest mètode constructiu.

20. Entre el carrer Campoamor i els edificis de l’avinguda Europa hi han una sèrie de naus amb diferents usos, moltes desocupades. Des de fa anys es parla de que es derribarien i es faria un passeig a aquesta zona. És veritat? com està el tema?

D’acord amb el que ens informa l’Agència de Desenvolupament Urbà (ADU), entre el carrer Campoamor i l’avinguda Europa segons la cartografia de la ciutat no existeixen naus industrials. El que si ha estat objecte d’estudi és l’illa situada entre el carrer Cobalt, Leonardo da Vinci i Rosalia de Castro, per a la seva transformació a usos residencials. De moment encara no s’ha tramitat cap modificació de planejament i per tant els edificis industrials d’aquesta illa romanen amb la classificació industrial 22a.

Agraïm les  respostes als membres dels diferents departaments del nostre ajuntament, així com al gabinet de l’alcaldia, i considerem aquest fet com una demostració de transparència,  pas vital per a la participació ciutadana, i per tant per una democràcia d’alt nivell. Seguint aquesta manera de fer, deixem aquesta informació en mans dels veïns i veïnes.

Per la nostra part estudiarem les respostes per tal de, en cas de que fos necessari, plantejar noves consultes.

Octubre 21, 2009

Trenquem les barreres de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat!

causariu2

Bellvitge és ara per ara un espai tancat entre les vies del ferrocarril, la Gran Via, la ronda Litoral, i un polígon industrial que ens separa del barri del Centre. Quasi totes aquestes barreres es poden superar fàcilment a peu o en bici, però al riu encara no es pot arribar, ni travessar cap al Prat de Llobregat amb seguretat i comoditat.

Com és possible després de la Plaça Europa, de la Ciutat de la Justícia, del soterrament de la Gran Via… de tanta glòria urbanística que s’han donat, de tanta proclama al respecte del medi ambient i la sostenibilitat. Quin urbanisme és aquest?, de quina època és hereu? Es sostenible obligar-nos a arribar al costat pratenc del riu mitjançant vehicles a motor?

A la Festa Major d’aquest any vam fer la tercera caminada reivindicant aquest accés i vam constatar que encara estava pitjor que l’any anterior (podeu veure fotografies picant a l’enllaç), i això que ens trobem a menys de 6 mesos de l’arribada del Bicing que ens hauria de connectar amb el Prat de Llobregat i amb altres municipis. Esperem que no ens connectin per la passarel·la de Cornellà, ja que això seria una veritable ofensa als ciutadans, un menyspreu a una ciutat que es diu l’Hospitalet de Llobregat.

Per intentar fer una mica de pressió sobre aquest problema hem fet al facebook “una causa” es a dir, un lloc on vosaltres us podeu afegir a aquesta idea. Es com una recollida de signatures però millor, ja que també podeu donar la vostra opinió, penjar documents  i utilitzar la xarxa social de facebook per invitar als vostres coneguts.

La direcció és aquesta: http://apps.facebook.com/causes/378221?m=085363e0

Si opineu el mateix que nosaltres cal que us afegiu i que recomaneu el lloc als vostres amics i amigues, i que ells facin el mateix. Mica en mica pot ser arribarem a ser una quantitat de ciutadans que mereixi ser escoltada pels nostres governants.

En fi, ara es troba a les vostres mans! si vosaltres calleu, els nostres governants no mouran un dit.

Gràcies!

______________________

21.10.2009 Última hora: al bloc de L’Associació La Saboga hi ha un article sobre aquest tema. Aquesta entitat valora així l’estat actual:

“Vistos els resultats de la primera fase de la recuperació hem de ser prudents. La zona de darrera la gasolinera que ara es vol arranjar està afectada per la construcció d’una autovia de camions i els projectes de passarel·la i d’accés des de Bellvitge encara no estan redactats i quan ho estiguin caldrà cercar finançament. Volem ser optimistes i creure que la segona fase de recuperació es durà a terme i que els nous plans d’inversió local tindran en compte el Medi Ambient i permetran finançar aquests projectes.

Altres factors a tenir en compte són la necessitat de connectar l’Hospitalet i el Prat amb l’arribada del Bicing metropolità o el futur de la zona agrícola de l’Hospitalet. Tot i així, creiem que les coses no són tant complicades i que amb voluntat es poden fer, estem demanant el mateix que demanàvem fa 5 anys, el mateix traçat d’accés i ara, amb la fase 2, només cal redactar el projecte i cercar finançament pels 350 metres que separen la zona agrícola de la gasolinera: durant 100 metres s’ha de protegir un tram estret de voral i pels 250 restants s’ha de millorar el ferm i rebaixar un talús”.

Setembre 16, 2009

Fotografies de la caminada per un accés sense riscos al riu Llobregat (I)

El diumenge 13 de setembre de 2009 alguns veïns de Bellvitge i d’altres barris de L’Hospitalet de Llobregat van tornar a comprovar per si mateixos com és de complicat arribar al riu. És vergonyós que sota veritables excuses de mal pagador no s’hagi fet res durant anys, no sols per arribar al riu, sinó per connectar d’una forma segura i còmoda amb el municipi veí i les seves àrees i rutes naturals.

Ens trobem a 6 mesos de l’entrada del Bicing a l’Àrea Metropolitana i encara és una incògnita si es farà servir aquesta via per arribar al Prat de Llobregat o ens enviaran cap a la passarel·la de Cornellà de Llobregat. Des de Bellvitge la segona opció representa fer una volta per polígons industrials de més de 7,5 km per arribar a l’altra banda del riu, es a dir, uns 20 minuts (en bici) de diferència, que serien bastant lamentables, ja que implicaria que moltes de les persones que tenen la possibilitat d’anar a treballar en bici al Prat de Llobregat no ho fessin.

No entenem on es troba la dificultat de garantir una mínima seguretat a un espai de 2-3 m d’amplada a aquesta zona,  encara que sigui de forma provisional. Tampoc veiem una obra amb un cost desproporcionat comparat amb les obres que s’han fet a la ciutat als últims anys. Aquesta és una reivindicació molt, però molt antiga  i aquest any trobem que encara s’ha complicat més l’accés entre la benzinera i el riu, s’ha tancat tot amb blocs de formigó deixant un pas estret i perillós, també trobem el recorregut molt més degradat i brut.

Si encara la nostra reivindicació fos injusta o sense sentit, però és que el nostre municipi porta el nom del riu!. Es que a ningú de l’Ajuntament li diu res això?? Es que a ningú l’hi dona vergonya que després de tants anys continuem així?

DSC_0800

Tram d'uns 150 m d'esquena al sentit dels vehicles on per accedir s'ha de saltar un "quitamiedos". Aquest pas es podria protegir dels vehicles i a més fer un carril bici molt fàcilment.

DSC_0808

Hem de tornar a saltar un altre "quitamiendos" per tal de protegir-nos dels vehicles. A aquest lloc no trobem cap problema per fer un pas per vianants i bicicletes.

DSC_0810

Petit sender d'uns 100 m dins del nus viari. Es podria aprofitar perfectament per fer una zona de descans.

100_0417

Aquest és un dels punts conflictius, ja que a més de ser un pont que s'utilitza com habitatge es troba tot molt brut i degradat, ple d'objectes de tota mena.

100_0421

Es pot observar que si aquest talús es fa vertical, com als ponts anteriors, es pot aconseguir un pas d'uns 5 o 6 metres d'amplada amb la capacitat de poder passar vianants i bicicletes. Des d'aquí ja arribem a la benzinera on no hi ha cap problema.

100_0425

Quan arribem al riu el accés està tancat als vehicles, però també als vianants i ciclistes, ja que han deixat un espai de 40 cm per passar. Moltes persones decideixen saltar els blocs de formigó.

100_0464

Aquest és l'accés al riu Llobregat des de L'Hospitalet de Llobregat, com es pot observar és estret i n'hi ha una caiguda perillosa a la dreta. Existeixen altres maneres d'evitar que passin els cotxes sense destorbar els vianants. A partir d'aquí es continua pel pas lateral del pont de la C-31, que és massa estret per anar en bicicleta i quan et creues amb una altra persona en sentit contrari t'has de posar de costat.

En uns dies més fotografies,…

Agost 7, 2009

Exposició de bicis pispades a Bellvitge

bicisdespistadas2

Últimament trobar-se una bici del Bicing o un tros d’ella a Bellvitge és bastant fàcil, tant que les tres imatges superiors són d’ahir, i d’ un petit trajecte: dues trobades a l’avinguda Europa i la central a l’abaixador de la Renfe.

Una vegada el lladre les deixa abandonades queden pràcticament al mateix lloc durant dies, ningú les toca, ningú vol ficar la seva empremta. Romanen com si fossin obres d’art en mig del carrer, com escultures urbanes de pop art.

Això passa primer per que hi ha alguns incívics al barri que no acaben d’entendre que els elements públics són de tots, i no sols d’ells. Res de nou,…  I dona igual que les bicis siguin de Barcelona, l’acabarem pagant nosaltres també, ja que quan implantin aquí el Bicing es basaran en les despeses que genera a Barcelona, que venen en part derivades per les reparacions degudes al vandalisme i també per les desaparicions.

L’altre problema és que aquestes bicis no són un residu i per tant no les poden recollir les brigades destinades a aquesta funció, és per això que les podeu veure molts dies al mateix lloc.

Com l’origen és un tema de seguretat (furt, robatori, o el que sigui) ahir a la tarda vam trucar a la Guàrdia Urbana de la nostra ciutat per tal d’informar-nos sobre que es podia fer per tal de que les bicis o els seus esquelets fossin recollits. La solució va ser ràpida, ens van demanar la seva situació i ens van dir que trucarien al Bicing per tal de que vinguessin a recollir-les. Ja que estàvem, també vam trucar directament al Bicing i vam repetir la mateixa operació, amb el mateix resultat.

Així que si esteu farts de veure una bici d’aquestes al vostre carrer, feu una trucadeta al Bicing – 900 31 55 31 -, i així deixem a la Guàrdia Urbana que es dediqui a altres temes. Una altra cosa és que els del Bicing vinguin,…

D’altra banda no penseu que això sols passa al nostre barri, a Barcelona desapareixen entre 400 (segons el diari 20minutos) i 600 (segons el diari El Pais) bicis del bicing a l’any, i no totes estan aquí. Es veu que el ciclisme a sobre de bicis pispades és l’esport preferit d’alguns adolescents (i més grans) de Barcelona i rodalies, per no parlar d’altres països, com podeu llegir a aquesta relació d’articles del bloc Bici-Vici.

Deia el Periodico fa un any: Tampoc és gens estrany trobar una bicicleta del sistema públic de Barcelona circulant en una població de l’àrea metropolitana. Per no cridar gaire l’atenció, el nou propietari li ha tret alguns elements cridaners, com per exemple els parafangs de color blanc. Igualment es coneix l’existència d’alguns grups que s’apoderen de diverses bicicletes per portar-les a un altre país, on és menys fàcil detectar-ne la procedència. Tot i així, les del Bicing resulten ser bicicletes poc aptes per al robatori, ja que pràcticament totes les seves peces són úniques, fabricades específicament per al sistema de bicicleta pública, i no es poden trobar recanvis. La pregunta és com es produeixen els robatoris. A algun usuari despistat l’hi han pres quan aparcava un moment davant d’una botiga. Les del Bicing no tenen, com passa amb les bicicletes públiques de les ciutats de Lió i París, un cadenat per poder lligar-les en un altre lloc que no sigui la mateixa parada. El cas més habitual és que la bicicleta no quedi ben ancorada a la seva estació, i per això és enormement fàcil emportar-se-la.

Esperem que les bicis que comprin pels nous municipis de  l’Àrea Metropolitana que s’afegeixen siguin més lletges que les de Barcelona, a veure si així,…

Juliol 23, 2009

Els ponts del Llobregat entre el Prat i L’Hospitalet/Barcelona,… i el bicing (ampliació)

Primer començarem dient que el motiu que ens porta cap al segle XIX és el bicing. Estem intrigats sobre el que faran els ajuntaments de l’Hospitalet i del Prat de Llobregat per tal d’obrir un camí entre ambdòs municipis,… i avui de casualitat ens hem trobat una proposta de CIU del Prat per connectar.

CIU va proposar a finals de l’any passat construir de nou el pont de Ferran Puig que estava situat a l’alçada de l’actual carrer Urgoiti del Prat. A la nostra banda del riu  seria el carrer 43, que es troba a Barcelona, a uns 60 m del límit amb l’Hospitalet, encara que també podia anar a parar al nostre municipi, a on està el dipòsit municipal de vehicles, això dona igual, el problema és com arribar a aquesta zona en bici.

També ens han comentat membres del Consell de la Sostenibilitat que el que s’està mirant és de fer una pasarel·la annexada al pont de l’autovia per travessar el riu. Però per ara no hi ha res definitiu.

Una vegada dit tot això anem a parlar d’aquest pont que sembla que porta una mica d’embolic,…

El pont de Ferran Puig, que es va construir al 1873, fins aquell moment el Prat es trobava pràcticament aillat i per travessar el riu feien servir barques a diferents punts.

Segons Margarida Gómez Anglada, A la  seva Tesi “Associacionisme i cultura en una societat en transformació”: “La posada en funcionament del pont construït i finançat pel propietari Ferran Puig (1873), que establí un peatge de pas, i l’arribada del ferrocarril (1881) van posar fi a l’aïllament secular del Prat. Però el 1925, el vell pont de peatge, conegut també com el pont dels carros, havia quedat obsolet, i el seu estat quasi ruinós era un perill per a les persones i cavalleries que el creuaven diàriament, com aixi ho posava de manifest l’informe de l’enginyer Pere Vallcorba al ple municipal del 12 de febrer de 1925. abans s’havian iniciat els tràmits necessaris per a la construcció d’un pont nou. L’any 1919 es van adjudicar les obres, que es van iniciar i dur a terme amb una extrema lentitud. amb tot, poc més d’un any després del seu inici, les autoritats locals denuncien l’estretor que se li està donant, que impedeix el pas simultani de dos carruatges. Les obres continuen, i el 1922 s’aprova un pressupost extraordinari per al seu finançament. Aquest tema portarà cua, i el ple de 17 de març de 1927 decideix decretar la suspensió de les obres finsd que no se solucioni el problema de l’amplada. finalment, la urgència de la situació obligà a continuar la construcció i el pont entrà en funcionament cap al mes de juliol de 1930, amb una amplada insuficient i onze anys després de la seva adjudicació. No sabem la data exacta de la seva obertura al pas, però sí que sabem , per les sessions de la comissió permanent del 15 de maig de 1930, que era immediat el lliurament per part del contractista i a la sessió del 24 de juliol es parlava de la recent possada en funcionament així com de la recissió del contracte de lloguer del vell pont de Ferran Puig, que havuia passat a l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona. Amb tot la vida d’aquest pont va ser molt breu, perquè va ser volat, juntament amb el del ferrocarril, pels soldats republicans que intentaven retardar l’entrada de les tropes franquistes a Barcelona, el gener de 1939”

pontdeferranpuig1873p

Imatge del pont de Ferran Puig construit en 1873, també anomenat pont dels carros. Del Llibre "Les barques de passatge del riu Llobregat al Prat i la seva explotació (1327-1873)", 2007 de Joan Lluís Ferret i Pujol. ISBN:978-84-612-1504-1. Segons el llibreés de l'Arxiu fotogràfic Gerard Giménez Mor.

pont de les voltes

Fotografia copiada del document editat per l'Ajuntament del Prat "Un flaix a la ciutat del Prat" i on aquest pont es denomina pont de les Voltes, que va entrar en funcionament en 1929, i que havia de substituir al de Ferran Puig, però va ser volat al gener de 1939

Ponts del prat

Imatge del pont de Ferran Puig i del pont de les Voltes anterior a 1939

Fentfeinesalalleradelriu

Imatge del pont de les Voltes anterior a 1939

pont de les tres puntes

"La nit del 24 al 25 de gener de 1939, l'exèrcit republicà en retirada va procedir a la voladura del pont de les tres puntes o de Ferran Puig. Foto de Josep Monés i Amat, gentilesa Arxiu Municipal del Prat". del llibre "El Franquisme al Baix Llobregat" (2001) de Carles Santacana i Torres, Jordi Amigó Barbeta, Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. ISBN 84-8415-237-5

Creiem que el text del llibre “El Franquisme al Baix Llobregat” és erroni i es refereix també al pont de les Voltes, ja que el pont de les tres puntes era un altre. Hem trobat la fotografia de sota que ho demostra.

pont de les tres puntes postal

Pont de les Tres Puntes, 1915

El pont de les Tres Puntes sembla un pont de ferrocarril, però hem trobat dues fotografies on es veu el pont del ferrocarril creuant el Llobregat.

pontferranpuig1912Salvany

Fotografia del fons fotogràfic Salvany datada al 1912. Pont de Ferran Puig i al fons el pont del ferrocarril

puentedelferrocarrilfamiliacuyas

Pont del Ferrocarril. La línia Barcelona-Vilanova es va inagurar al 1881. No coneixem la data de la fotografia, al fons es veu el pont de Felip Puig. Fons de la Familia Cuyàs

ferranpuiginstituto

A aquesta imatge es pot observar el pont de Ferran Puig des de la banda de Barcelona i al fons el Pont de la Gran Via. La fotografia no te data i s'ha trobat a internet continguda a una presentació escolar sobre l'historia del Prat de Llobregat.

On estava el pont de les Tres Puntes? era del ferrocarril?

Les imatges propietat d’Alex Domínguez Monès van ser de realitzades per Josep Monés. Podeu veure moltes més a la seva web. La imatge del pont de las Tres Puntas s’ha copiat de la web todocolección i es propietat de Baron fotografia & arts. La del fons fotogràfic Salvany és de la Biblioteca de CatalunyaLa fotografia del Fons de la Familia Cuyàs és de l’Institut Cartogràfic de Catalunya

L’ampliació consisteix en una nova imatge del pont de Ferran puig

Juliol 19, 2009

Noticies del Bicing

bicingenbellvitgepAl setembre de l’any passat sortia la noticia de que aquest estiu ja tendriem el bicing a l’Hospitalet i 16 municipis més, amb 440 estacions i 3.520 bicis.

Doncs no!

Per ara ens anem al març de 2010, i sols seran 11 ciutats a una primera fase: Castelldefels, Cornellà, Esplugues, Gavà, El Prat, Sant Boi, Sant Feliu, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Viladecans  i nosaltres. Tindrem 269 estacions amb 2.152 bicis i el servei es dirà Àrea Bicing i serà compatible amb el bicing de Barcelona, més detalls aquí

Encara no sabem res de per on arribarem al poble veí, al Prat de Llobregat, l’únic que sabem és el que dèiem a l’entrada dels ponts,… Santa paciència,…

Juliol 8, 2009

Guia del Delta del Llobregat

El principal patrimoni del Prat de Llobregat són els espais protegits del Delta. Des del barri continuem sense tenir una via segura per arribar, portem dècades demanant-la sense èxit, i sembla ser que amb l’arribada del bicing tampoc serà possible.

L’Ajuntament del Prat ha realitzat la web “La Porta del Delta”, un lloc d’informació a internet amb totes les possibilitats que ofereix el Delta del Llobregat.

portadeldelta

Si piqueu es farà molt molt molt gran!!

Març 25, 2009

Al Prat ja en gaudeixen del riu

lleraprat

Al Prat ja ho han aconseguit i nosaltres encara ni podem anar al Llobregat a peu o amb bici amb una mínima seguretat, per no parlar de la llàstima que fa la nostra riba del riu. Quina diferència!!

El tram urbà del riu de la vora del Prat, entre els ponts de l’autovia i de Mercabarna, s’ha adequat per a l’ús ciutadà, ja és accessible des de la ciutat i, un cop allí, s’hi pot passejar a peu o en bicicleta per un gran dic de 32.000 metres quadrats paral•lel al riu,…  Podeu consultar tota la informació a la web de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, per exemple diu: On podem anar des del dic de passeig? A peu o en bici als nuclis urbans de Sant Boi (6 km) i Cornellà (4 km) sense travessar cap carretera; als Espais Naturals del Riu (2,2 km); a la caserna de Carrabiners i al Semàfor (4,5 km); a la pineda de Can Camins o a la platja (5,5 km); a la torre mirador del riu i veure el Prat des d’una nova perspectiva; passejar pel dic i contemplar els ocells”

D’altra banda ahir es va aprovar al Ple el conveni entre l’Entitat Metropolitana del Transport i el nostre ajuntament per a la implantació del Bicing, i que  sembla que diu que a partir de l’1 de gener de 2010 (6 mesos més tard del que deien fa 6 mesos)  tindrem un bicing compatible amb el de Barcelona, amb una primera fase de 37 estacions (encara no sabem on estaran) amb 16 ancoratges disponibles, fent el càlcul surten 592 bicicletes, es a dir que toquem a una bici per cada 450 hospitalencs, a Barcelona toquen a una bici per cada 269, però be, parlem d’una primera fase, ja veurem a les següents,…

El que tenim unes ganes enormes de conèixer és  per on connectarà L’Hospitalet amb el Prat, ja que considerem que estan obligats a establir una ruta adequada entre Bellvitge i El Prat per la Gran Via, encara que pot ser tindran la barra de fer-nos passar pel pont de Mercabarna o per la passarel·la de Cornellà,… ja veurem,… però esperem que aquest sigui el moment en que aconseguim el que portem els veïns de Bellvitge tant de temps reclamant. Ens dona igual si és per culpa del bicing, o per les nostres reivindicacions, però el que no volem és esperar fins que es soterri la Gran Via, al 2020, ja hem vist moltes obres i mai s’acaben,… així tenim el nostre riu, el nostre pati traster.

Setembre 10, 2008

Caminada al riu… Platja del Prat… Llacunes de Cal Tet i de Ca l’Arana

En principi la caminada prevista pel dissabte a les 9h (si no plou) partirà des de la Plaça del Mercat de Bellvitge fins al riu Llobregat. La distància a recòrrer són uns 5 Km, anada i tornada, i creiem que es pot fer en unes dues hores.

Una vegada allà decidirem si volem anar cap a la platja del Prat de Llobregat (recorregut 1 amb un total 9,5 Km) i tornar en bus fins a l’estació de tren del Prat i allà agafar el tren cap a Bellvitge, o be anar cap a les llacunes de Cal Tet i de Ca l’Arana i tornar en el mateix bus des de la seva parada del tanatori (recorregut 2 amb un total 12,4 Km), o be qualsevol altre recorregut, o no fer res d’això i tornar-nos cap a casa des del riu. Ja veurem les ganes que tenim de caminar i el temps que fa. Cal dir que les caminades més llargues poden acabar cap a les 14h, tot depenent del que ens entretinguem, així que hem d’anar calculant el temps.

Hem examinat el tram més complicat, que és el de l’Hospital de Bellvitge fins al pont que creua la Gran Via a prop del Carrefour i hem vist un petit tram amb perill degut a que el pas és estret, per solucionar això, portarem armilles fluorescents per tal de, si és necessari, tallar un moment el trànsit fins que tothom passi. Els participants que decideixen retornar des del riu seran acompanyats fins a l’Hospital per tal de cobrir el punt de perill citat.

Sigui quin sigui el recorregut és necessari portar calçat esportiu, molta aigua, crema solar, gorra i prismàtics. No cal dir-ho però si decidim anar a la platja, i us voleu banyar, cal emportar-se també el banyador i la tovallola.

Com sabeu l’objectiu d’aquesta caminada és reivindicar un accés al riu digne i sense perill, tant pels vianants com pels ciclistes i també donar a conèixer els espais naturals i de lleure que tenim a prop de casa i que ara únicament són accessibles amb vehicles motoritzats.

Aquesta reivindicació és molt antiga per part nostre i no és la primera caminada que fem, però aquesta en concret, fins a la platja, la va proposar un veí als fòrums de l’AV.

Diuen que l’estiu que ve volen implantar el bicing, tant a l’Hospitalet, com al Prat, esperem que aquest sigui el moment en que aconseguim el que portem tant de temps reclamant. Ens dona igual si és per culpa del bicing, o per les nostres reivindicacions, però el que no volem és esperar fins que es soterri la Gran Via, al 2020, ja hem vist moltes obres i mai s’acaben.

Bloc a WordPress.com.