Associació de Veïns de Bellvitge

Mai 15, 2009

Cal Trabal: Consideracions lliurades a temps!

Moltíssimes gràcies a tots els que han col·laborat a la redacció de les consideracions, a tots els que han aportat el seu granet de sorra, a tots els que no sabien que fer però ens han recolzat amb les seves paraules d’ànim. Gràcies a tots!

Fem públiques les consideracions per tal de que tothom que vulgui pugui col·laborar de nou amb nosaltres en la seva ampliació, ja que en poc temps haurem de presentar al·legacions a l’ISA i aquesta fase serà encara més important. Teniu l’espai pels comentaris d’aquí sota o el nostre correu electrònic per això. També podeu fer servir la web de la plataforma o la nostra causa al facebook

També volem recordar que el diumenge 24 de maig farem una marxa a Cal Trabal, on realitzarem un vermut popular i diverses activitats. A les 11h es surt des de  l’Ajuntament i a les 11:30 des de l’Ermita de Bellvitge. Ens veiem. Defensem Cal Trabal!!

A continuació exposem les consideracions presentades per l’AV de Bellvitge sobre els documents de l’avanç de Modificació del Pla General Metropolità lliurats pels responsables del nostre ajuntament als Serveis Territorials de Barcelona, per tal de sol·licitar el document de referència per a la redacció de l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA), i que vam comentar ahir

CONSIDERACIONS


1.- Qualitat de la documentació presentada deficient i mancada de precisió que requereix de major estudi

Hem pogut estudiar cinc documents en format Acrobat (*.pdf) corresponents a la memòria (Març 2009es), annex c1-masies, annex c2- informe ambiental preliminar, annex c3- inundabilitat i plànols.

1a.- Memòria informativa

Entenem que la proposta està mancada de qualsevol justificació i que l’argumentació en que es fonamenta és errònia ja que s’esbossa (plana 3) una visió del territori tendenciosament negativa, amb adjectius desqualificants (‘agricultura periurbana amb un cert interès històric, paisatgístic i ambiental més que no pas productiu’) – això que li ho diguin als que es guanyen la vida del que conreen allà – , amb una visió condicionada d’una sentència judicial que segons sembla força la situació en permetre determinades activitats al nord de la zona d’actuació –fet que és matitzable- , i una manca de referència a una realitat que és el fet de camuflar que no s’ha executat allò que determinava el PGM, és a dir, convertir la zona en parc i en zona lliure en la seva totalitat, no de forma parcial. S’intenta justificar, en definitiva, una actuació perquè hi ha ‘una imatge paisatgística pertorbada’ (no ho serà encara més amb vuit torres de 14 pisos cadascuna?) ‘… per diverses obres d’infraestructures en fase d’execució en el seu entorn immediat’ (com tot el municipi de fet). O sigui, que essent com és dins l’àrea metropolitana, precisament no un parc nacional, l’argumentació de manca de paisatge idíl•lic o antropitzat no sembla un element de pes a l’hora de justificar una modificació com la present.


Això encara és més greu quan en aquesta memòria informativa es qualifica l’àmbit del Prat de Llobregat de ‘terreny bastant allunyat…, … amb activitats alienes amb caràcter informal …., i també s’han produït abocaments incontrolats. Aquesta dinàmica suposa un risc de degradació i desestructuració general del paisatge …’. I diem nosaltres, activitats informals?, abocaments? Tot això és un risc? Un risc que aquesta zona sigui un espai de la xarxa natura 2000? Que estigui tancada en base a l’actual estructura de la propietat i per tant que no es faci cap mena d’abocament (ni s’hagi fet en els darrers 25 anys que tinguem notícia), i informals? Que vol dir informal?. Ens sembla prou informal la mena d’intent de confondre i de mediatitzar l’opinió de l’administració passant per alt detalls tan importants com que estem parlant d’un espai protegit amb el més alt nivell de protecció a nivell català (zona humida + reserva natural + ein + zepa) i que això sigui ventilat amb un dibuix catastrofista del risc de debacle si no s’aplica el pla objecte d’informe.

1b.- Informe Ambiental

L’informe ambiental preliminar esbossa alguns elements típics dels estudis d’impacte ambientals, això no obstant entenem que mediatitzat per l’organisme que l’encarrega i per tant, amb una visió parcial o simplement de caire compilador d’informació sense cap mena d’anàlisi crítica de potencials impactes ni tan sols identificats, si de cas obviats sobre alguns dels aspectes que tracta.
La base de sortida de l’informe ja és errònia ja que (plana 4) esmenta que ‘El sòl localitzat al municipi del Prat de Llobregat’ aporta la compensació de sòl necessari per a la reserva de zona verda i pot lligar-se a la qualificació originària de verd metropolità (6c) de l’àmbit de L’Hospitalet de Llobregat’, aspecte aquest que posem clarament en crisi com expliquem més endavant i que, en essència, condiciona totalment el conjunt de la proposta en no ser vàlid aquest argument.

Per tant, s’intenta justificar cinc objectius que són (plana 4):

a) ampliació de sòl destinat a activitat econòmica (sobre terrenys qualificats pel PGM com a verd metropolità)
b) realització d’un gran parc urbà de 21 ha vinculat amb la recuperació ecològica del riu i amb caràcter de connector biològic (sense cap mena de garantia de que realment compleixi cap mena de funció ecològica i que no sigui una altra plaça dura urbana, amb mobiliari urbà, plantes ornamentals exòtiques, espècies al•lòctones introduïdes i òbviament afectació a la fauna vertebrada amenaçada de l’actual zona agrícola).
c) rehabilitació i recuperació de les masies (passant per alt qualsevol potencial afectació a fauna protegida que hi nia o hi viu –rapinyaires nocturns, quiròpters, rèptils protegits-
d) precisió de límits d’activitats existents (que no requereixen de cap modificació de pla)
e) inversió de 58,5 milions d’euros (entenem que innecessaris en gran mesura).

L’estudi obvia la història dels terrenys objecte de pla i com han estat declarats zona verda pel Pla General Metropolità en funció de les necessitats d’esponjament del conjunt metropolità, una zona urbana que a L’Hospitalet de Llobregat assoleix densitats d’habitants per hectàrea superiors a les de la ciutat de Shangai, Xina i que ara s’incrementarien amb la posada en marxa d’aquest pla.

Entenem que, vista l’afectació del pla a un espai de la xarxa natura 2000 com és el Delta del Llobregat, declarat Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), amb codi ES0000146; atesos els continguts de l’estudi preliminar d’impacte ambiental que es detallen, s’escau la realització d’un estudi d’impacte ambiental que garanteixi la compatibilitat ambiental del projecte de modificació del Pla General Metropolità. Això fonamentat en el que s’ha esmentat fins el moment i en extrems continguts a la memòria ambiental preliminar com són:

– Plana 12 esmenta l’aqüífer del delta del Llobregat com a reserva estratègica de l’àrea metropolitana de 100 hm3 de capacitat i peça fonamental en el funcionament del sistema hidrològic del riu Llobregat. No es garanteix una nul•la afectació a l’aqüífer ja que les noves construccions previstes impliquen la disminució de terrenys de percolació i d’infiltració d’aigües a l’aqüífer del delta del Llobregat. Així mateix, les noves construccions, fonamentacions i demés infraestructures l’afectaran directament i, vistos processos constructius que han esdevingut al delta en èpoques recents (per exemple construcció de la tercera pista de l’aeroport, terminal nova etc…) produir canvis en la cota de l’aqüífer superficial que puguin afectar la llera del riu i espais inundables on nien espècies protegides com ara cames-llargues Himantopus himantopus o cabussets Tachybaptus ruficollis. Així mateix aquestes fluctuacions poden afectar les poblacions de la zona de tortuga de rierol Mauremys leprosa, espècie d’interès comunitari d’acord amb la Directiva 92/43/CE d’hàbitats. Cap d’aquests extrems es garanteix amb la documentació aportada i per tant, entenem que les afectacions de les propostes presentades a l’aqüífer requereixen d’un procés de major garantia ambiental.


– Planes 14-16 Usos del sòl. Es planteja per als terrenys del Prat de Llobregat uns usos ‘coordinadament amb aquesta estratègia [de parcel•les d’horta tutelada] desenvolupada pel consistori local per tal de completar-la’. Aquests usos són contraris al seu caràcter d’espai natural de protecció especial (Zona d’influència de les Reserves Naturals del Delta del Llobregat de la Ricarda i ca l’Arana, d’acord amb el seu decret de declaració vigent en el que s’estipula que els usos de la zona d’influència seran els mateixos dels de la Reserva Natural fins que no se’n desenvolupi el pla especial corresponent); de l’espai del pla d’espais d’interès natural (PEIN) i de la ZEPA Delta del Llobregat, l’objectiu de la qual no és la promoció dels horts urbans sinó la preservació de les espècies d’ocells que la poblen.


– Plana 16. Fauna. La descripció de la fauna és inacceptable i resulta ser totalment generalista. El projecte afecta 136 espècies de la fauna, el 83,44% del catàleg de la fauna de L’Hospitalet, pròpia del Delta del Llobregat i que és ventilada per l’estudi ambiental preliminar com a ‘totalment adaptada al medi’ i amb generalitats del tipus ‘que hi ha multitud d’ocells que aprofiten els camps’. S’hi inclou una taula d’espècies d’ocells i de rèptils així com un mamífer. Per contra, la varietat de l’avifauna ens consta que és més gran i així per exemple, en el blog de l’ornitòleg Ricard Gutiérrez ‘Birds in Spain’, (http://birdspain.blogspot.com/2008/10/ocells-de-lhospitalet-torlit-espcie.html) aquest antic director de les Reserves Naturals Delta del Llobregat i per tant coneixedor de l’avifauna del delta del Llobregat troba una nova espècie per a la zona de cal Trabal, el tòrlit Burhinus oedicnemus i 27 espècies d’ocells en una visita a la zona el 21.20.2008, 25 dins de cens, amb una densitat lineal de 248,09 ocells/km. Entenem que és una xifra més precisa que la de ‘multitud d’ocells’ o la d’avifauna ‘totalment adaptada al medi’. La zona acull espècies que són incloses als esborranys del catàleg català d’espècies amenaçades d’extinció com ara l’òliba (Tyto alba) o el mussol (Athene noctua), a banda d’altres de protegides pel que entenem que, ja únicament a l’àmbit de L’Hospitalet, aquest projecte té un impacte sever sobre la fauna del municipi i sobre espècies protegides i amenaçades que ha estat obviat en el projecte estudiat i que requereix d’una avaluació rigorosa. Quant a l’àmbit del Prat de Llobregat si afegim que estem parlant d’un espai protegit aquesta avaluació encara es fa més necessària a la vista dels usos (entenem que il•legals i contraris al planejament) previstos pel projecte a la zona.


– Plana 18-19 Vegetació. Sobta sobremanera i esgarrifa pensar-hi en el concepte esmentat i defensat pel promotor com a objectiu pretesament principal del projecte tot qualificant la zona de ‘connector biològic’ i espai vinculat ‘ amb la recuperació ecològica’ del riu Llobregat quan la descripció de la vegetació es redueix a una enumeració de les virtuts, gairebé terapèutiques, d’algunes espècies d’arbres de la zona. S’obvia qualsevol esment a la vegetació potencial de la zona, pròpia de les planes d’inundació deltaica a la zona i en concret de les alberedes de ribera Populetalia albae, que conjuntament amb omedes i salzedes ocupaven aquests trams de ribera del Llobregat fins no fa gaires anys. Sobta també que s’obviïn referències per tant a la vegetació natural espontània i subespontània que apareix a marges i terrenys no cultivats com ara els propers al canal de la Infanta on fins i tot trobem petites comunitats de higròfits amb Lemna, Typha dominguensis o Phragmites communis, tots ells elements que atorguen importància internacional al delta del Llobregat per la flora aquàtica d’acord amb els criteris del CSIC elaborats per Santos Cirujano i es redueixi tot a un catàleg d’arbres, fet que fa fins i tot pressuposar una absència de treball de camp real en l’estudi presentat i que, òbviament demana d’una avaluació seriosa quant a aquests aspectes, tant de la proposta com de la realitat existent.


– Planes 23-24. Oferta existent en matèria d’informació i educació ambiental. No entenem què té a veure una proposta d’edificació de la zona agrícola de L’Hospitalet i de transformació de la mateixa amb una descripció dels espais d’informació que hi ha pel delta del Llobregat, al Prat de Llobregat i Viladecans,  erròniament atribuïts al Parc Agrari quan són titularitat bé del Consorci per a la protecció dels espais naturals del Delta del Llobregat (Cases d’en Puig) o del propi Departament de Medi Ambient i Habitatge, cedit al dit consorci per a finalitats de conservació de la ZEPA Delta del Llobregat i no del parc agrari (de la Diputació de Barcelona i que té un centre a can Comas com també s’explica). Aquesta manca de qualitat en l’exposició examinada ens fa témer que el nivell dels continguts de l’esmentat estudi objecte d’informe sigui el mateix i que, per tant, encara sigui més palesa la necessitat d’una avaluació ambiental completa imparcial que avaluï adequadament les afectacions d’aquest projecte.


– Plana 26. Inundabilitat. Atès que la zona d’estudi és dins una zona inundable per un període de retorn de 50 anys creiem que aquest fet i la repercussió ambiental de la mateixa sobre la plana deltaica quant a la minva de capacitat de laminació, percolació i recàrrega de l’aqüífer pugui tenir. Un altre aspecte que creiem mereix un estudi d’impacte ambiental rigorós.


– Plana 33 i 34. Protecció de masses d’aigua. El projecte afecta l’espai d’interès natural (EIN) del Delta del Llobregat, considerat zona humida als efectes de la Llei 12/1985 d’Espais Naturals, inclòs a l’inventari de zones humides del Departament de Medi Ambient i Habitatge i declarat ZEPA. Així mateix, aquesta zona ha estat objecte de diferents sentències condemnatòries per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Tribunal Suprem, algunes de les quals han sentat jurisprudència. L’afectació de tot l’àmbit del Prat de Llobregat ja demana per se, la realització d’un estudi d’impacte ambiental i que l’òrgan competent de la gestió de la ZEPA Delta del Llobregat dins el Departament de Medi Ambient i Habitatge informi sobre la conveniència de fer horts ‘tutelats’ dins aquest espai, un fet contrari sense dubte al seu caràcter de zona humida atorgat per la seva classificació, amb independència de l’ús del sòl que hi hagi dins l’espai.


– La resta de l’estudi és un recull entenem que desconnectat de la realitat de la zona de voluntats, programes i projectes generalistes que miren d’obviar els punts a dalt esmentats.

2.- Manca de justificació

El projecte afecta una zona d’equipaments metropolitans i la ‘compensa’ amb una zona ‘nova’ al Prat de Llobregat. Resulta però que la zona ‘a compensar’ i que es pretén salvar de la destrucció mitjançant aquest projecte de pla té una qualificació d’espai inclòs a la xarxa natura 2000, al pla d’espais d’interès natural i, parcialment, com a espai natural de protecció especial.
Com és sabut i d’acord amb la nova Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad la legislació urbanística s’adequarà a la de protecció de la natura, fet que ja es donava a Catalunya amb anterioritat on la Llei 12/1985 ja preveu que els espais del PEIN gaudiran d’un pla especial de protecció que adequarà els usos i al qual s’haurà de sotmetre el planejament urbanístic.

 

La pretesa compensació ‘redentora’ de la pèrdua d’espai de parc a L’Hospitalet mitjançant l’adquisició d’aquests terrenys per a uns usos, a més, contraris a l’esperit de protecció de qualsevol espai natural protegit d’aquest rang invalida totalment l’operació.

Entenem que qualsevol hipotètica operació compensatòria s’hauria d’efectuar dins el municipi de L’Hospitalet, mancat de zones verdes i amb una densitat d’habitants/ha de les més altes del planeta, i en cap cas sobre una zona ja declarada d’especial protecció i que té un règim de protecció, o que gaudeix d’unes garanties legals de preservació, molt superiors a les que pugui atorgar una classificació de clau 6c o fins i tot 24. No és cap compensació, i mai ho serà atès el regim de protecció de la zona, pendent de pla especial definitiu del PEIN (en redacció) i sotmès a la legislació general de protecció de la natura, per molt que el promotor la vulgui dissimular amb esments continus al parc agrari obviant referències a les figures de protecció del medi natural i les conseqüències de gestió que se’n deriven.
Per tot això

DEMANEM

1.- Que es tingui per presentat aquesta al•legació en temps i forma als efectes de comparèixer a l’expedient i que se’ns informi del seu tràmit i estat de consideració.
2.- Que es dictamini com a ambientalment NO VIABLE el projecte de modificació del PGM ‘Modificació puntual del Pla General Metropolità als àmbits de Feixa Llarga-Cal Trabal i la Marina, als termes municipals de L’Hospitalet de Llobregat i del Prat de Llobregat (URB 093-09) en tant que afecta un espai de la xarxa natura 2000 sense necessitat de fer-ho i com a moneda de canvi per una operació de pèrdua de terrenys de parcs metropolitans en tant que les àrees de pretesa compensació ambiental ja gaudeixen d’un nivell de protecció superior al que pretesament tindrien amb l’aplicació de la present modificació i que el pla no reuneix les garanties ambientals suficients per ser viable en l’entorn del delta del Llobregat on es situa, màxim en el seu format de modificació del PGM, no de pla especial que abasti tota la clau 6c disponible al municipi en el seu conjunt, i que consideri com a no urbanitzable els terrenys agrícoles que resten al municipi de L’Hospitalet.


L’Hospitalet de Llobregat, 15 de maig de 2009

-> 21/05/2009 També afegim una noticia sobre les consideracions presentades pel grup municipal del PP

 

Març 5, 2009

No als plans de l’Ajuntament contra el Parc de La Marina (actualització des del 24/01)

novaversioSegons les últimes notícies, el que l’Ajuntament te al cap per l’ultima zona agrícola de L’Hospitalet és el que teniu a l’imatge.

Els usos són oficines i comercials. Hi ha un concessionari de Quadis (2 ediificis allargats) i altres dos edificis sense ús definit encara.

El promotor de les oficines és el Grup immobiliari Castmor, no sabem com participa Hakerson International (l’empresa de Laporta) o Cutillas asesores inmobiliarios, que sembla ser que també te algun terreny, o Focio SL, l’empresa que te una sentència en contra l’ajuntament degut a la mala instal·lació del parc de sanejament.

A la zona de la deixalleria no s’han definit encara, però ja es veu que tanca totalment aquesta part de Bellvitge amb edificis d’ús industrial.

Estan fent presentacions per tots els barris però no hi ha res per escrit, així que tot això es pot modificar en qualsevol moment.

Consulta les noticies relacionades:

 1. 1995 –  Propuesta de ordenacion de los terrenos agricolas en la Feixa Llarga
 2. 17.03.1997 – La Marina será el oasis agrícola de la ciudad / La Marina, el parque agrícola de L’Hospitalet (L’Hospitalet)
 3. 16.11.1998 – L’H pide a Fomento que anule el nudo de Bellvitge (L’Hospitalet)
 4. 14.12.1998 – El parque agrícola de La Marina entrará en el consorcio agrario del Baix Llobregat (L’Hospitalet)
 5. 11.12.2000 – Edicte de 13 de novembre de 2000 (pg. 3282: Hakerson International / Manso Tarragona)
 6. 2002 – El PP denuncia la construcció d’una perrera a una zona verda (Pàgina del PP)
 7. 2003 – Agenda 21 – punt 2.6.1
 8. Deixarem perdre les masies de la ciutat? (Eduard Suárez) (Pàgina d’ERC)
 9. 18.06.2004 – ERC per la conservació de les masies de L’H (Pàgina d’ERC)
 10. 2004 – Moció sol·licitant una ràpida actuació en les masies més degradades de L’H (Pàgina d’ERC)
 11. 07.07.2004 – CIU proposa un museu de l’Agricultura, per exemple, a Cal Trabal (Pàgina de CIU)
 12. 22.05.2006 – Joaquim Nadal i Celestino Corbacho signen un conveni per reordenar l’avinguda de la Granvia fins al riu Llobregat
 13. 29.05.2006 – La transformación de la Granvia llegará al Llobregat (L’Hospitalet)
 14. 29.04.2008 – La Marina de l’Hospitalet. What else? (Blog Bestioles de Marina)
 15. 14.07.2008 – El PP denuncia que las instalaciones de FCC, SA están en suelo calificado como equipamiento (Canal-h)
 16. 21.07.2008 – L’Hospitalet recuperarà el seu accés al Llobregat (La malla)
 17. 21.07.2008 – Se inicia la redacción del proyecto de transformación de la avenida de la GranVía entre El Gornal y el río Llobregat (Ajuntament)
 18. 22.07.2008 – La Granvia ganará dos plazas y un parque en L’Hospitalet (Diari Que)
 19. 04.09.2008 – La transformación de la Granvía entre el Gornal y el Llobregat situará el Hospital Universitario de Bellvitge en un nuevo eje de centralidad (Web de l’hospital de Bellvitge)
 20. 15.09.2008 – 20 Ha de parque para L’Hospitalet (L’Hospitalet)
 21. 26.09.2008 – Reformar l’àrea de Cal Trabal i el Servei d’Informadors de Comunitats, prioritats del curs (Canal-h)
 22. 29.09.2008 – Toni García: L’Equip de Govern perd els orígens i per tant la dignitat (hospi.cat)
 23. 30.09.2008 – La Saboga – No a la destrucció de l’última zona agrícola de l’Hospitalet de Llobregat (Web pròpia)
 24. 05.10.2008 – Perilla l’última zona agrícola de l’Hospitalet (e-noticies)
 25. 06.10.2008 – Salvem l’última zona agrícola de L’Hospitalet de Llobregat (Web Els Verds – Esquerra Ecologista)
 26. 06.10.2008 – El àrea de Cal Trabal será parque y zona empresarial (L’Hospitalet)
 27. 06.10.2008 – L’Associació Els Verds contra la destrucció de l’ùltima zona agrícola de L’ H (Blog Antoni García)
 28. 08.10.2008 – ERC s’oposa a la reordenació de la Zona de Cal Trabal (Canal-h)
 29. 08.10.2008 – ERC contra la destrucció de la zona agrícola (hospi.cat)
 30. 16.10.2008 – Rebuig veïnal a la creació d’una zona industrial a Cal Trabal, a l’Hospitalet (Vilaweb)
 31. 18.10.2008 – Blog d’Isaac Castro
 32. 18.10.2008 – Posició d’Alfonso Salmerón (Blog propi)
 33. 21.10.2008 – Oposició veïnal a un projecte urbanístic de L’Hospitalet (la malla)
 34. 22.10.2008 – El Consell de la Sostenibilitat, en contra de l’avantprojecte de Cal Trabal (Canal-h)
 35. 22.10.2008 – El Consell de la Sostenibilitat de l’Hospitalet rebutja el pla de reordenació de la Marina (Web La Saboga) <- ¡!
 36. 22.10.2008 – Blog de Fredeluga (d’on he tret el plànol)
 37. 22.10.2008 – ERC demana la dimissió de Salmerón (hospi.cat)
 38. 23.10.2008 – ERC demana al regidor de Medi Ambient que dimiteixi per la discrepància amb el projecte de Can Trabal (Canal-h)
 39. 23.10.2008 – Blog de Jesús Palomar
 40. 23.10.2008 – Entitats, sindicats i partits polítics s’oposen també al projecte del PSC a Cal Trabal, a l’Hospitalet (Vilaweb/El Punt)
 41. 24.10.2008 – EUiA de l´Hospitalet rebutja el pla de Cal Trabal (Pàgina d’EUiA)
 42. 24.10.2008 – Falta d’acord per Cal Trabal (Vilaweb/El Punt)
 43. 25.10.2008 – Ocells de L’Hospitalet: Torlit, espècie nova i avifauna de can Trabal (Birds in Spain Blog)
 44. 27.10.2008 – Un bon mal de ventre (Blog fotosintesi)
 45. 28.10.2008 – Compromís i fermesa per salvar l’última zona agricola de L’H (Blog Antoni García)
 46. 30.10.2008 – No hay razones que justifiquen tal BARBARIDAD (Blog Pulmón Verde)
 47. 05.10.2008 – Perilla l’última zona agrícola de l’Hospitalet (e-noticies)
 48. 06.11.2008 – MANIFEST DE LA PLATAFORMA PER A LA CONSERVACIÓ DE LA ZONA AGRÍCOLA DE L’HOSPITALET I CONTRA L’ESPECULACIÓ IMMOBILIÀRIA (Blog salvem la zona agricoLHa)
 49. 07.11.2008 – Nova enquesta – Can Trabal (hospi.cat)
 50. 08.11.2008 – Adheriu-vos al manifest! (Blog salvem la zona agricoLHa)
 51. 09.11.2008 – ERC de l’Hospitalet de Llobregat recull signatures per preservar la zona agrícola de Can Trabal (3cat24.cat)
 52. 10.11.2008 – El Consell de la sostenibilitat pide una revisión del Plan de Cal Trabal (L’Hospitalet)
 53. 11.11.2008 – ERC inicia una campanya per la recuperacio de Can Trabal (hospi.cat)
 54. 15.11.2008 – Èxit de la campanya per aturar la destrucció de l’última zona agrícola de L’Hospitalet (Ecodiari.cat)
 55. 17.11.2008 – Un plan urbanístico de L’Hospitalet suprimirá su última zona agrícola (El Periódico) (versio paper)
 56. 17.11.2008 – Can Trabal, parlem-ne (Blog de Néstor Cabañas)
 57. 17.11.2008 – L’Hospitalet pretén destruir la darrera zona agrícola de la ciutat (Catalunyapress)
 58. 17.11.2008 – Los últimos metros cuadrados agrícolas de Hospitalet de Llobregat (Blog Urbanismo)
 59. 17.11.2008 – Neix una plataforma veïnal contra el projecte urbanístic de Can Trabal a l’Hospitalet (Barcelonès) (Europa press)
 60. 17.11.2008 – L’Hospitalet recalifica unos terrenos de Laporta (E-noticies)
 61. 18.11.2008 – La esposa del alcalde de Sant Cugat, socia de Laporta (E-noticies)
 62. 18.11.2008 – Laporta, un dels propietaris de Can Trabal (hospi.cat)
 63. 18.11.2008 – Entitats i ciutadans constitueixen una plataforma en contra dels plans inicials per a Cal Trabal (Canal-h)
 64. 18.11.2008 – L’últim reducte agrícola de l’Hospitalet (Video a TV3)
 65. 18.11.2008 – perdrem la zona agrària de L’H? (Tecnoblog – e-spai de Tecnologia a l’IES Bellvitge)
 66. 18.11.2008 – Presentació de la Plataforma per a la conservació de la zona agrícola de l’hospitalet de llobregat i contra l’especulació immobiliària (Blog La Saboga)
 67. 19.11.2008 – La Sociovergència vol fer un “pelotazo” a L’Hospitalet (Blog Toni García)
 68. 19.11.2008 – El projecte de Can Trabal no té justificació (Blog de Meritxell Borràs, CIU)
 69. 19.11.2008 – El PP de l’Hospitalet demana una consulta popular sobre el futur de la zona de Can Trabal (Yahoo noticies)
 70. 20.11.2008 – El PP critica el paper d’ICV per Can Trabal (hospi.cat)
 71. 20.11.2008 – CIU critica les actuacions de Can Trabal (hospi.cat)
 72. 20.11.2008 – CiU i PP s’oposen al projecte de transformació de l’àrea agrícola de Can Trabal, a l’Hospitalet (El Punt)
 73. 20.11.2008 – El PSC afirma que per poder construir un parc a Cal Trabal cal propiciar altres usos econòmics a la zona (canal-h)
 74. 20.11.2008 – Ni a hostias (Blog Memento Mori!)
 75. 21.11.2008 – ICV vol que Can Trabal sigui sostenible (hospi.cat)
 76. 21.11.2008 – Posicionament d’ICV de L’Hospitalet respecte el projecte de Cal Trabal (pàgina d’ICV)
 77. 21.11.2008 – Oposició veïnal a un projecte urbanístic de L’Hospitalet (la malla.cat)
 78. 21.11.2008 – Història i politiqueig (Blog Ramon I. Canyelles)
 79. 22.11.2008 – La febre del totxo no deixa L’H (Blog Crítica en rojo)
 80. 24.11.2008 – Plantar cara sempre (Eduard Suàrez a hospi.cat)
 81. 25.11.2008 – Algunes raons per a dir NO a l’Avantprojecte de Cal Trabal (Alfonso Salmeron a hospi.cat)
 82. 25.11.2008 – ICV aposta perquè el projecte de Can Trabal no signifiqui perdre zona verda (Iniciativa.cat)
 83. 27.11.2008 – Una masía del siglo XVII en l’Hospitalet, “en estado ruinoso” (e-noticies)
 84. 27.11.2008 – Que es mengin els totxos amb patates! (Blog Dissenys Manolín)
 85. 28.11.2008 – Quadis presenta un projecte multimilionari pels polèmics terrenys de Laporta i Godall a L’Hospitalet (economiadigital.cat)
 86. 01.12.2008 – El Congrés Comarcal d’ERC, contra Can Trabal (hospi.cat)
 87. 01.12.2008 – Més de 1.000 persones s’han sumat ja a la causa del Facebook per aturar la destrucció de la zona agrícola de l’Hospitalet (Ecodiari.cat)
 88. 02.12.2008 – Què havia de ser Can Trabal? (hospi.cat)
 89. 02.12.2008 – Can Trabal (Blog de Marc Sererols Villalón)
 90. 02.12.2008 – El darrer espai agrícola de l’Hospitalet en perill (Blog Bestioles de Marina)
 91. 04.12.2008 – Cal Traball Bellvitge (Blog Pulmon Verde)
 92. 04.12.2008 – L’actuació a Can Trabal (Blog de Pere Segun)
 93. 04.12.2008 – Unió de Pagesos contra la destrucció de la zona agrícola de L’Hospitalet (Blog salvem la zona agricoLHa)
 94. 09.12.2008 – Un nuevo gran parque para la ciudad (Blog Mario Sanz)
 95. 11.12.2008 – Tothom recupera el riu… menys L’Hospitalet (de Llobregat, per si algú no se’n recorda…): quina vergonya (Blog salvem la zona agricoLHa)
 96. 12.12.2008 – Contradiccions històriques (Blog salvem la zona agricoLHa)
 97. 15.12.2008 – ICV vol que el projete de Cal Trabal no signifiqui perdre zona verda (L’Hospitalet)
 98. 15.12.2008 – El PSC celebra 30 anys de la seva fundació a L’H (socialistes.cat)
 99. 19.12.2008 – Demanen retirar el projecte de Can Trabal (hospi.cat)
 100. 20.12.2008 – El Consell Nacional de les JERC aproven una resolució per mantenir la zona agrícola de Can Trabal (hospi.cat)
 101. 23.12.2008 – Unió de Pagesos i Seo/Birdlife s’uneixen a la plataforma contra el projecte de Can Trabal de l’Hospitalet (Barcelonès) (Europa Press/Vilaweb)
 102. 23.12.2008 – Mocions al Ple Municipal (hospi.cat)
 103. 23.12.2008 – Demana als Reis Mags d’Orient que ens ajudin a salvar la zona agrícola (La Saboga)
 104. 23.12.2008 – Demana als Reis Mags d’Orient que ens ajudin a salvar la zona agrícola (Blog salvem la zona agricoLHa)
 105. 27.12.2008 – ¿Por qué sí a Can Trabal? (Blog de Fernando Diaz)
 106. 28.12.2008 – Núria Marín abandona la política i decideix dedicar-se a la agricultura ecològica (hospi.cat)
 107. 29.12.2008 – ERC reafirma el seu no a Can Trabal (hospi.cat)
 108. 30.12.2008 – Depana dona suport al manifest (Blog salvem la zona agricoLHa)
 109. 30.12.2008 – Un any de canvis (hospi.cat)
 110. 30.12.2008 – Más apoyos a la última zona agrícola de L’Hospitalet (El Periodico)
 111. 30.12.2008 – DEPANA també vol que es conservi la darrera zona agrícola de l’Hospitalet de Llobregat (DEPANA)
 112. 31.12.2008 – El dia 2 a les 18h portem les cartes al patge reial! (Blog salvem la zona agricoLHa)
 113. 02.01.2009 – Oposición vecinal contra un proyecto turístico que quiere terminar con el último espacio agrario en L’Hospitalet de Llobregat (web acción por  turismo responsable de las ONG_ ACASC, Sodepau y Xarxa de Consum Solidari.)
 114. 03.01.2009 – Cada cop som més recolzant el manifest! (Blog salvem la zona agricoLHa)
 115. 03.01.2009 – Els nens de L’Hospitalet entreguen al patge dels reis mags la seva carta contra la destrucció de la zona agrícola (Blog salvem la zona agricoLHa)
 116. 06.01.2009 – Cartes als Reis Mags de l’Orient demanant salvar la zona agrícola (La Saboga)
 117. 07.01.2009 – Mocions de CIU al ple municipal (Página de CIU)
 118. 10.01.2009 – La PTP, Associació per a la Promoció pel Transport Públic, s’uneix a la lluita per salvar la zona agrícola (Blog salvem la zona agricoLHa)
 119. 12.01.2009 – Rebuig al projecte d’un parc empresarial a la zona agrícola de l’Hospitalet de Llobregat (Llibertat.cat)
 120. 14.01.2009 – Socialistes especuladors (Bloc d’Antoni Garcia)
 121. 19.01.2009 – Seguiremos respondiendo a las necesidades sociales (entrevista a Núria Marín a Canal-h)
 122. 22.01.2009 – Adenc dona suport al manifest (Blog salvem la zona agricoLHa)
 123. 23.01.2009 – Cal Trabal i el riu de L’Hospitalet al cens internacional d’ocells aquàtics i marins hivernants (Blog salvem la zona agricoLHa)
 124. 28.01.2009 – Els corredors verds entre el Prat, Cornellà i l’Hospitalet de Llobregat (La Saboga)
 125. 29.01.2009 – Salvemos La Marina (Agencia Prensa Rural) (El Periódico)
 126. 05.02.2009 – Entrevista a l’AV de Bellvitge sobre Can Trabal (Hospi.cat)
 127. 06.02.2009 – Més densitat de gent que a Shangai i encara volen urbanitzar més (Blog salvem la zona agricoLHa)
 128. 09.02.2009 – “Volem que la ciutadania senti que la nostra feina és útil” (Canal-h)
 129. 20.02.2009 – Can Trabal no està aïllat (Blog salvem la zona agricoLHa)
 130. 26.02.2009 – L’enquesta de Can Trabal (hospi.cat)

  apunta’t al Facebook i signa el manifest!

  Crea un lloc web gratuït o un blog a Wordpress.com.